REGULAMIN

REGULAMIN PLATFORMY EDUKACYJNEJ SZKOLNE CENTRUM RECYKLINGU FUNDACJI DZIAŁAJĄCEJ POD NAZWĄ „FUNDACJA ODZYSKAJ ŚRODOWISKO”

§ 1.

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady, warunki i zakres korzystania przez Użytkowników z internetowej platformy edukacyjnej pod nazwą „Szkolne Centrum Recyklingu” Fundacji działającej pod nazwą „Fundacja Odzyskaj Środowisko” z siedzibą w Bogumiłowie (dalej Fundacja), zwaną dalej Platformą edukacyjną, dostępną pod adresem www.szkolnecentrumrecyklingu.pl .
 2. Platforma edukacyjna dedykowana jest uczniom oraz nauczycielom, gdzie znajdą oni gotowe scenariusze lekcji, bajki edukacyjne, artykuły, filmy, infografiki oraz prezentacje multimedialne poświęcone szeroko rozumianej ochronie środowiska naturalnego.
 3. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Właścicielem Platformy edukacyjnej a także usługodawcą świadczonych za jej pośrednictwem usług, jest Fundacja działająca pod nazwą „Fundacja Odzyskaj Środowisko” z siedzibą w Bogumiłowie przy ul. Nowej 2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000384339, NIP 6572885362, REGON 260468090.

§ 2.

 1. Do korzystania z Platformy edukacyjnej oraz usług świadczonych za pośrednictwem Platformy edukacyjnej niezbędne są:

  1. urządzenie końcowe: komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej / aktywny adres e-mail,
  3. zalecana przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub MS Edge, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej,
  4. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768;
  5. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 2. Fundacja nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Platformy edukacyjnej na urządzeniu Użytkowania w przypadku niespełnienia minimalnych wymogów określonych w niniejszej części.
 3. Koszty transmisji danych wymaganych do uruchomienia i korzystania z Platformy edukacyjnej pokrywają jej Użytkownicy we własnym zakresie, na podstawie umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami usług internetowych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za jakąkolwiek odpłatność z tytułu wykorzystania transmisji danych, niezbędnego do korzystania z Platformy edukacyjnej.
 4. Po prawidłowym wypełnieniu Formularzu rejestracji i kliknięciu przycisku „Zarejestruj”, Użytkownik uzyskuje status zarejestrowanego Użytkownika poprzez przypisanie do jego osoby odpowiedniego Konta.

§ 3.

 1. Za pośrednictwem Platformy edukacyjnej Fundacja świadczy na rzecz Użytkowników następujące usługi elektroniczne: (1) Konto Użytkownika, (2) Formularz kontaktowy, (3) Newsletter. Usługi elektroniczne świadczone przez Fundację umożliwiają Użytkownikom ponadto przeglądanie treści dostępnych na stronie Platformy edukacyjnej, w szczególności filmów, zdjęć dotyczących ochrony środowiska.
 2. Użytkownik posiadający Konto w ramach Platformy edukacyjnej może:
  1. korzystać ze wszystkich udostępnionych materiałów edukacyjnych w celu poszerzenia wiedzy własnej i uczniów w zakresie ekologii. Do materiałów edukacyjnych zalicza się m.in. scenariusze, testy, artykuły, gry,
  2. brać udział w konkursach organizowanych dla szkół i uczniów, a także dla samych nauczycieli, przy czym każdorazowo zasady udziału w tych konkursach określają odrębne regulaminy i warunkiem udziału w takich konkursach jest uprzednie zaakceptowanie określonych tam warunków,
 3. Newsletter – usługa elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Fundację za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Fundacji cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Platformie edukacyjnej, nowościach, konkursach.
 4. Usługi Elektroniczne wskazane w ust. 1 powyżej są świadczone przez Fundację nieodpłatnie.
 5. Warunkiem korzystania z usług Platformy edukacyjnej jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Dokonując rejestracji Użytkownik akceptuje treść Regulaminu.
 6. Użytkownik może korzystać z Konta po spełnieniu łącznie następujących warunków: (1) wypełnieniu Formularza rejestracji, (2) zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu (3) wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz (4) kliknięciu pola „Zarejestruj”.
 7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż w Formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych: imię, login, adres poczty elektronicznej oraz hasło. Przy czym w przypadku Uczniów, którzy nie ukończyli 16 lat rejestracji dokonuje rodzic bądź opiekun prawny takiej osoby, gdzie podczas rejestracji podaje następujące dane: imię dziecka, login, adres poczty elektronicznej oraz hasło. W takim przypadku rodzic bądź opiekun prawny osoby, która nie ukończyła 16 lat jest Użytkowaniem Konta Ucznia obok Ucznia, który posiada konto i przysługują mu wszystkie prawa z tym związane.
 8. Po prawidłowym wypełnieniu Formularza rejestracji i kliknięciu przycisku „Zarejestruj”, Użytkownik uzyskuje status zarejestrowanego Użytkownika poprzez przypisanie do jego osoby odpowiedniego Konta.
 9. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą uzyskania dostępu do Platformy edukacyjnej przez Użytkownika przez utworzenie Konta Użytkownika.
 10. Logowanie się na przypisane Konto odbywa się poprzez podanie loginu / adresu e-mail i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 11. Użytkownikowi nie wolno korzystać z kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia konta osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do konta. Konto Użytkownika jest niezbywalne.
 12. Fundacja świadczy usługę Konta Użytkownika przez czas nieoznaczony.
 13. Użytkownik posiada możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta Użytkownika (rezygnacji z Konta).
 14. Elektroniczny Formularz kontaktu umożliwia kontakt z Fundacją. Usługa Formularza kontaktu świadczona jest przez czas oznaczony i ulega rozwiązaniu w chwili przesłania Formularza kontaktu do Fundacji.
 15. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na Platformie edukacyjnej adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
 16. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Fundacji w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub też pisemnie na adres: Szkolne Centrum Recyklingu, ul. Częstochowska 4, 26-065 Micigózd.
 17. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług Konta Użytkownika ulega rozwiązaniu z chwilą:
  1. zamknięcia Platformy edukacyjnej, o czym Fundacja zobowiązuje się poinformować Użytkownika poprzez odpowiedni komunikat na Platformie, jak  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika nie później niż na 14 dni przed planowaną datą zamknięcia Platformy edukacyjnej,
  2. Usunięcia Konta przez zarejestrowanego Użytkownika.

§ 4.

 1. Zawartość Platformy edukacyjnej, w tym jej treść, kształt i konstrukcja, szata graficzna, jak również materiały zamieszczone na Platformie edukacyjnej podlegają ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.
 2. Prawa autorskie do treści publikowanych na Platformie edukacyjnej należą do Fundacji oraz podmiotów, które na podstawie odrębnych umów wyraziły zgodę na publikację materiałów na stronach Platformy edukacyjnej.
 3. Platforma edukacyjna w całości, jak i w części (w szczególności w postaci tekstów, dokumentów, plików, zdjęć, filmów), nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny), w szczególności poprzez kopiowanie, fotokopiowanie, nagrywanie na wszelkiego rodzaju nośniki danych lub przy użyciu innych systemów i środków, bez wyraźnej zgody Fundacji, chyba że Regulamin stanowi inaczej.
 4. Pobieranie i kopiowanie treści znajdujących się na Platformie edukacyjnej jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku, chyba że w danym przypadku określono inaczej. Przy czym Fundacja zezwala Użytkownikom będącym nauczycielami do wykorzystania materiałów dostępnych na Platformie edukacyjnej w działalności dydaktycznej pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła ich pochodzenia tj. wskazania Platformy edukacyjnej jako źródła.
 5. Wykorzystanie materiałów Platformy edukacyjnej do celów komercyjnych i na zasadach innych niż określa to punkt wyżej wymaga każdorazowo pisemnej zgody Fundacji.

§ 5.

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Fundacja nie kontroluje środowiska komputerowego Użytkowania, a także Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za działania jakichkolwiek programów destrukcyjnych w infrastrukturze informatycznej Użytkownika.
 2. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  1. podawania w udostępnionych w ramach Platformy edukacyjnej formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych, zgodnych ze stanem faktycznym wszystkich koniecznych danych Użytkownika,
  2. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Fundację w sposób niezakłócający funkcjonowania Platformy edukacyjnej,
  3. niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, będących w posiadaniu Fundacji,
  4. korzystania z Platformy edukacyjnej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Fundacji oraz osób trzecich,
  5. przestrzegania zakazu dostarczania i nieprzekazywania w ramach Platformy edukacyjnej treści naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.
 3. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Fundację związane z działaniem Platformy edukacyjnej można składać, w szczególności pisemnie, na adres: Szkolne Centrum Recyklingu, ul. Częstochowska 4,26-065 Micigózd, w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
 4. Fundacja w celu ułatwienia i przyspieszenia procesu rozpatrzenia reklamacji zaleca podanie przez Użytkownika w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Użytkownika; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Fundację.
 5. Fundacja zobowiązana jest do rozpatrzenia reklamacji dotyczących świadczenia usług elektronicznych niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 6. Fundacja może pozbawić Użytkownika prawa korzystania z Platformy edukacyjnej, w przypadku podania nieprawdziwych danych w Formularzu rejestracji bądź w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków, o których mowa w ust. 2 powyżej. Użytkownik, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług Platformy edukacyjnej, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Fundacji.

§ 6.

 1. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie www.szkolnecentrumrecykligu.pl/regulamin w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik – dostępny jest w treści strony oraz w formacie pdf do pobrania.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Niniejszy Regulamin może być zmieniany przez Fundację w drodze udostępnienia jego zmienionej treści na stronie www.szkolnecentrumrecykligu.pl/regulamin oraz w drodze korespondencji elektronicznej skierowanej do Użytkowników posiadających własne Konto Użytkownika, oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczasowych postanowień Regulaminu obejmującego nową treść regulaminu lub jego poszczególnych postanowień. Okres wypowiedzenia (stanowiący jednocześnie termin wejścia w życie nowych postanowień Regulaminu) zostanie określony przez Fundację, jednakże nie będzie on krótszy niż 7 dni od daty złożenia przez Fundację oświadczenia o wypowiedzeniu, w formie opisanej w zdaniu poprzednim. W przypadku, gdy Użytkownik posiadający Konto Użytkownika nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, powinien usunąć swoje Konto z Platformy edukacyjnej.

§ 7.

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. Urz. UE L 119 Nr 1 z 2016 r.) (dalej RODO) jest Fundacja działająca pod nazwą „Fundacja Odzyskaj Środowisko” z siedzibą w Bogumiłowie przy ul. Nowej 2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000384339, NIP 6572885362, REGON 260468090.
 2. Podanie danych osobowych w odniesieniu do:
  1. Użytkowników, którzy chcą korzystać z Platformy edukacyjnej – w celu rejestracji i założenia Konta Użytkownika odpowiednio Konta Nauczyciela bądź Konta Ucznia niezbędne jest podanie danych w zakresie wskazanym w Formularzu rejestracyjnym. Niepodanie tych danych uniemożliwi założenie Konta (w konsekwencji zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną),
  2. Użytkowników, którzy składają reklamacje w związku z zawartą z Fundacją umową o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie – w celu złożenia reklamacji i umożliwienia jej rozpatrzenia przez Fundację niezbędne jest podanie adresu e-mail, który Użytkownik podał w trakcie rejestracji Konta Użytkownika na Platformie edukacyjnej. Niepodanie tych danych może uniemożliwić Fundacji rozpatrzenie złożonej reklamacji,
  3. pozostałych przypadków – jest dobrowolne.
 3. Dane osobowe Użytkowników, Fundacja może udostępniać:
  1. podmiotom świadczącym na rzecz Fundacji usługi informatyczne opieki nad systemami informatycznymi w których zapisywane są dane osobowe Użytkowników,
  2. partnerom Platformy edukacyjnej w szczególności organizacjom odzysku w celu rozliczenia prowadzonych działań projektowych oraz dla właściwego przeprowadzenia działań promocyjnych i konkursowych.
 4. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w następujących celach oraz na poniżej wskazanych podstawach prawnych:
  1. w celach marketingowych świadczonych za pośrednictwem usługi Newsletter, gdzie Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie Newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  2. umożliwienia rejestracji oraz korzystania z Platformy edukacyjnej w ramach zawartej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  3. rozpatrywania reklamacji Użytkowników dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  4. przyjmowania i obsługi innych niż reklamacje oraz sprawy związane z realizowanymi umowami o świadczenie usług drogą elektroniczną zgłoszeń i zapytań kierowanych do Fundacji, co stanowi prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  5. rozpatrywania i dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami, a także w celach realizacji pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  6. monitorowania sposobu korzystania z usług świadczonych w ramach Platformy edukacyjnej przez Użytkowników, pod kątem przestrzegania postanowień Regulaminu, a także rozwijania funkcjonalności Platformy edukacyjnej, poprawy działania świadczonych usług za jego pośrednictwem, co stanowi prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  7. przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Fundacji, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez Fundację przez okres obowiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a ponadto:
  1. do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umów oświadczenie usług,
  2. przez czas niezbędny do dochodzenia konkretnych roszczeń, z którymi wystąpią Fundacja lub ich odparcia (jeżeli z roszczeniami wystąpił Użytkownik) w związku z zawartymi umowami, o których mowa powyżej,
  3. przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa,
  4. przez okres niezbędny do udokumentowania przez Fundację przed organami administracji publicznej, w tym organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych na nim spoczywających,
  5. do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych – jeżeli przetwarzanie danych odbywa się za zgodą udzieloną przez konkretną osobę.
 6. Na podstawie RODO Użytkownikowi przysługują następujące prawa dotyczące jego danych osobowych:
  1. prawo dostępu do danych,
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
  3. prawo do usunięcia danych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  5. prawa do przenoszenia danych, jeśli zakres danych i możliwości techniczne umożliwiają przeprowadzenie operacji przeniesienia danych,
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych osobowych przez Fundację w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (o których była mowa powyżej – art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego,
  8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, w przypadku przetwarzania przez Fundację danych osobowych za zgodą wyrażoną przez Użytkownika.
 7. Danych osobowych Użytkowników Fundacja nie przekazuje poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Fundacja nie prowadzi operacji przetwarzania danych Użytkowników w sposób zautomatyzowany, które jednocześnie będą prowadziły do podejmowania wobec nich decyzji wywołujących skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływających na ich sytuację.
 9. Platforma edukacyjna może również wykorzystywać własne lub zewnętrzne pliki Cookies, które jako pliki tekstowe zapisywane są z Platformy edukacyjnej lokalnie w pamięci przeglądarki urządzenia końcowego Użytkownika i służą identyfikacji jego przeglądarki. Zewnętrzne pliki Cookies zostają zamieszczone przez podmioty trzecie, których funkcjonalności znajdują się w Platformie edukacyjnej. Zarządzanie zewnętrznymi plikami Cookies następuje na zasadach określonych przez podmioty trzecie. Użytkownik w każdej chwili może skasować ustawione Cookies w ustawieniach przeglądarki oraz korzystać z Platformy edukacyjnej bez używania Cookies, jednakże wyłączenie Cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie Platformy edukacyjnej.